Terre des Hommes Dorpentocht Walcheren.

Let op: onderstaande tekst gold voor de Dorpentocht 2017!

Thema 2017: "Groen"

(Een selectie uit de groene onderwerpen langs de route)

15 - Kloostertuin Werendijke
Minicamping Werendijke bevindt zich op een monumentale boerderij waarvan de geschiedenis enkele honderden jaren teruggaat. Vroeger heeft het woonhuis deel uitgemaakt van een klooster. Om de historie deels te laten herleven is er, grenzend aan de camping, een klooster- tuin aangelegd. Hierin zijn bomen, planten, groenten en fruit te vinden die ook in die tijd verbouwd werden.


Bron: www.werendijke.nl/kloostertuin Dank!

23 - Biggekerkse bos
Het bos bij Biggekerke is een van de dorpsbossen op Walcheren die de afgelopen jaren, in het kader van ruilverkavelingen, zijn aangelegd. Het ligt ten zuiden van de rondweg Biggekerke, tussen polder en duinen. Bij de aanleg van het Dorpsbos Biggekerke is uitgegaan van de plaatselijke situatie, zoals die in de tweede helft van de negentiende eeuw aangetroffen werd, t.w. kleinschalige weiland- percelen omringd door struweelhagen. Een gebied met een grote variatie aan wallen, weitjes, poelen, waterlopen en hagen. Het bos is een dorpsbos, dat een aantal jaren geleden in nauw overleg met de dorpsbewoners opnieuw ontworpen is. Naast slingerende voetpaden, is er een ruiterpad en een bescheiden ATB-route. Daarnaast is er een grote vijver, die in het voorjaar watervogels broedgelegenheid biedt en in de winter als schaatsbaan gebruikt kan worden.


Alleen vandaag, 1 augustus 2017, hebben deelnemers aan de Dorpentocht toestemming om te fietsen op de route door het Biggekerkse bos.
Wij danken Staatsbosbeheer hiervoor! Info: staatsbosbeheer.nl


34 - Bos Dishoek
Bos Dishoek (43 ha) is aangelegd in 2004. Het maakt deel uit van een reeks nieuwe dorpsbossen op Walcheren. Deze bossen zijn aangelegd in het kader van het landinrichtingsplan Walcheren uit 1994. Ook bij Biggekerke, Zoutelande, Oostkapelle en Westkapelle zijn ze te vinden. Ze sluiten aan bij al langer bestande bossen langs de binnenduinrand van Walcheren. Staatsbosbeheer is eigenaar van de bossen en zorgt voor onderhoud en beheer ervan. De Dienst Landelijk Gebied heeft bos Dishoek ontworpen. Daarbij is rekening gehouden met de ligging van het bos dwars op een kreekrug. De kreekruggronden op Walcheren zijn van oudsher bewoond en beplant geweest. Daarom is er voor gekozen om alleen op de kreekrug bos aan te planten. De lagere en nattere poelgronden zijn bestemd als weides met poelen. Voordat het bos is aangelegd hebben archeologen hier onderzoek gedaan. Zij hebben in de ondergrond waardevolle archeologische vindplaatsen aangetroffen. Ze vonden er resten van bouwmateriaal en scherven van aardewerk. Het gaat om huisplaatsen uit de late middeleeuwen (11e tot en met 16e eeuw). De archeologische vind- plaatsen zijn niet opgegraven, maar ingepast in het ontwerp van het bos. Door de zuidwesten wind zal de westkant van het bos lager blijven. Dit effect wordt versterkt doordat aan die kant een hele brede bosrand is gemaakt: eerst een flauwe slootoever, dan een goede boomvegetatie en dan een rand van struiken. Deze elementen maken het bos ook veel natuurlijker. In de rietoevers kunt u met een beetje geluk de ijsvogel aantreffen. De boomvegetatie is belangrijk voor onder andere vlinders en insecten. De besdragende struiken in de bosrand zijn ideaal voor de nachtegaal. Wanneer u door het bos wandelt, fietst of paardrijdt komt u vanzelf bij de elzenlaan uit. Deze verbindt twee picknickplaatsen met elkaar. Langs de laan ligt het Bos van de Toekomst, een speciale bomenweide met herinneringsbomen.


Info: www.staatsbosbeheer.nl. Dank!

38 - Natuurbos Nolle-Westduin
Waterschap Scheldestromen legde dit natuurgebied aan als compensatie voor begroeiing die bij de kustversterking Nolle-Westduin verdwenen is. De kustversterking was nodig omdat de kust niet sterk genoeg was om een superstorm te weerstaan. Nu is de kust weer veilig. In dit natuurgebied (ca. 12 hectare) is rekening gehouden met de soorten die hier oorspronkelijk voorkomen. Zo zijn er diverse plantensoorten die goed gedijen op een zilte ondergrond. Om te kunnen recreëren zijn er wandelpaden aangelegd. Ook is er een rustpunt met een uitkijkplateau. Voor de jonge bezoekers is een natuurspeelplaats aangelegd. Kinderen kunnen hier naar hartelust spelen met natuurlijke materialen. Op de archeologische vindplaats is de bodem onderzocht op archeologische vondsten. De bodem kwam hier circa 12.000 jaar geleden tot ontwikkeling. Door het smelten van de ijskappen overstroomde dit gebied. Er vormden zich veenlagen die werden bedekt door zand en klei. Op den duur ontstonden er duinen en een krekengebied met getijdengeulen. Het getij had hier eeuwen lang vrij spel. Rond 1830 werd hier een boerderij gesticht. Die is omstreeks 1950 afgebroken. Hiervan zijn resten aangetroffen. In de Tweede Wereldoorlog werd op deze plek zwaar gevochten. De geallieerden bombardeerden dit deel van de kust zwaar om de Duitsers te verdrijven. Dit gebeurde door gaten in de dijk te bombarderen waardoor dit gebied onder water kwam te staan: het ontstaan van het verderop gelegen Nollebos.


Tekst: Waterschap Scheldestromen. Dank!
Afbeelding: Eric van Rootselaar. Zie ook www.ericvanrootselaar.nl. Dank!


94 - Sint Laurense Weihoek
Sint Laurense Weihoek De Sint Laurense Weihoek vormt het centrale deel van het 'platte van Walcheren'. Dit oudlandgebied, waar klei op veen ligt, is van oorsprong erg laag. Moernering en inklinking door ontwatering hebben na de Middeleeuwen voor verdere verlaging van het maaiveld gezorgd. Hierdoor zijn de weilanden altijd te nat gebleven voor reguliere akkerbouw. Bij de ruilverkaveling die op Walcheren plaatsvond is dit gebied in 2006 als weidevogelgebied ingericht en in beheer gekomen bij Het Zeeuwse Landschap. Door de lage ligging en aangepast peilbeheer (waardoor het water vastgehouden wordt) is het gebied vochtig en rijk aan plassen. Dit maakt het hier tot een waar eldorado voor weidevogels en overwinterende en trekvogels.
Het gebied mag niet betreden worden om de vogels rust te gunnen.
Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha.


Bron: www.hetzeeuwselandschap.nl. Dank!


Voorbeelden van bezoekers: de kluut en de kievit.


In het routeboekje is de volgende tekst opgenomen in plaats van het bovenstaande deel over de Sint Laurense Weihoek:

94 - Sint Laurense Weihoek
De Sint Laurense Weihoek vormt het centrale deel van het 'platte van Walcheren'. Dit oudlandgebied, waar klei op veen ligt, is van oorsprong erg laag. Moernering en inklinking door ontwatering hebben na de Middeleeuwen voor verdere verlaging van het maaiveld gezorgd. Hierdoor zijn de weilanden altijd te nat gebleven voor intensieve landbouw. Ondanks dat de oppervlakte extensief gebied in de tweede helft van de vorige eeuw toch nog is afgenomen, is het altijd al het weidevogelkerngebied voor Walcheren gebleven. Het gebied is momenteel aangewezen als EHS- gebied. Dit betekent dat de overgebleven kern als natuurgebied wordt beheerd en zich weer uitbreidt. Het eerste deel is in 2005 ingericht als weidevogelgebied. Het gebied is niet toegankelijk. Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha.


Bron: www.hetzeeuwselandschap.nl. Dank!
Versie 20170807